ดูหนังออนไลน์ ซีรีย์หนังเรื่อง จาง จวีเจิ้ง

ดูหนังออนไลน์ ซีรีย์หนังเรื่อง จาง จวีเจิ้ง

ดูหนังออนไลน์ Comments Off

เมื่อคุณต้องการ ดูหนังออนไลน์ สักเรื่องที่มีแนวประวัติศาสตร์ ก็ต้องดูหนังอัตชีวประวัติของซีรีย์เรื่องนี้ จาง จวีเจิ้ง  ที่เป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ของจีนที่เกิดช่วง วันที่ 24 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1525 ในเมืองเจียงหลิง มณฑลหูเป่ย์ถึงช่วงวันที่ 9 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1582 ณ กรุงปักกิ่งรวมสิริอายประมาณ 57 ปีโดยมีตำแหน่งเป็นมหาอำมาตย์ แห่งราชวงศ์หมิงของประเทศจีน ในช่วงรัชศกหลงชิ่งและว่านลี่ ที่มีหน้าที่สำคัญและเป็นเสาหลักของบ้านเมืองและราชวงศ์ในขณะนั้น

ดูหนังออนไลน์ เรื่องย่อจากซีรีย์

จากบุคคล ดูหนังออนไลน์ ธรรมดาสู่ความยิ่งใหญ่ ที่ดำเนินเรื่องราวของ จางจวีเจิ้ง ที่ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำมาตย์แห่งจักรวรรดิหมิงอันยิ่งใหญ่ โดยเป็นอัครมหาเสนาบดีคนที่ 47 แห่งราชวงศ์ต้าหมิง ซึ่งได้รับราชการและแก้ไขปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองอย่างมากมาย  โดย จาง จวีเจิ้งได้เผชิญประสบการณ์ความแกร่งแย่งอำนาจและความผันผวนอันร้ายกาจทางการเมืองนับแต่เริ่มรับราชการ หนังใหม่ เมื่ออายุยี่สิบหกปีในรัชศกหลงชิ่ง ที่บ้านเมืองมีการปกครองที่อ่อนแอและมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวางในวงกว้าง กระทั่งจางจวี้เจิงได้ไต่เต่าขึ้นมาตามตำแหน่งของขุนนางขึ้นมาเรื่อย ๆ ต่อมาจาง จวีเจิ้งได้ร่วมมือกับมหาอำมาตย์เกา ก่ง ในการร่วมกันบริหารราชการ ก่อนจะหันไปร่วมมือกับมหาขันทีชื่อ เฝิง เป่า เพื่อบีบบังคับให้เกา ก่งออกจากราชการกลับไปยังบ้านเกิด และจาง จวีเจิ้ง จึงมีโอกาสได้รับตำแหน่งมหาอำมาตย์แทน

ดังนั้นเมื่อจางจวี้เจิ้ง ได้รับแต่งตั้งถือเป็นการที่คนดีมีความสามารถได้รับโอกาส ดูหนังออนไลน์ ในการบริหารบ้านเมืองอย่างแท้จริง และมีนโยบายที่เข้มแข็งด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจ จึงทำให้จาง จวีเจิ้ง สามารถทำงานและดำเนินไปในระยะเวลาสิบปีของการอยู่ในตำแหน่งมหาอำมาตย์นั้นมีผลงานออกมาดีมากและ ส่งผลให้ยุคสมัยของเขารุ่งเรืองที่สุดในราชวงศ์หมิงซึ่งชื่อ จาง จวีเจิ้ง เป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องการรวมศูนย์อำนาจการปกครอง การจำกัดเอกสิทธิ์ หนังใหม่ ของชนชั้นสูง และการสำรวจที่ดินเพื่อปฏิรูประบบภาษี

และในช่วงของต้นรัชกาล ของฮ้องเต้ว่านลี่ซึ่งเสวยราชย์แต่ทรงพระเยาว์นั้นทำให้ จาง จวีเจิ้งยังคงมีหน้าที่ ดูหนังออนไลน์ และปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายประการ ทั้งการเป็นพระอาจารย์ของพระมหากษัตริย์ และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตวอย่างเช่น ในฐานะพระอาจารย์นั้น จาง จวีเจิ้งมีอิทธิพลต่อฮ้องเต้มาก และพยายามผลักดันฮ้องเต้อย่างยิ่งและตลอดพระชันษาอันเยาว์วัยให้ราบรื่อนตลอด แต่เมื่อว่านลี่เจริญพระชันษาขึ้น กลับทรงเบื่อหน่ายและมีพระราชหฤทัยรังเกียจจาง จวีเจิ้ง และถูกใส่ร้ายอีกด้วย เหตุว่ามีพระราชสันดานใฝ่ในกามราคะ และมีพระราชประสงค์ที่คิดจะทำการบริหารอำนาจการปกครองโดยลำพัง ด้วยตนเอง แต่จาง จวีเจิ้งกลับคอยกวดขันพระราชจริยวัตรเป็นมากเกินไป นอกจากนี้ จาง จวีเจิ้งยังมิอาจควบคุมรายจ่าย หนังใหม่ ของราชสำนัก เหตุว่าว่านลี่ทรงใช้พระราชทรัพย์เปลืองไปในทางปรนเปรอพระองค์เป็นอันมาก ทำให้เกิดผลเสีย

ดูหนังออนไลน์

แต่เมื่อจาง จวีเจิ้ง ถึงแก่อสัญกรรมในช่วง ค.ศ. 1582 อันเนื่องมาจากปัญหาทางสุขภาพและมีนัยที่ว่าอาจจะการใช้ยาในการจัดการกับ จางจวี้เจิงแบบลับ ๆ และรวมถึงการทำงานให้แผ่นดินจนมิได้พักผ่อนอย่างเป็นระยะเวลายาวนาน แต่การปฏิรูปของจาง จวีเจิ้ง ที่กำลังไปได้ก็ดีนั้น ว่านลี่ก็มีพระราชโองการ ดูหนังออนไลน์ ให้ยกเลิกเพิกถอนนโยบายนั้นไปบ้าง และไม่ทรงนำพาบ้าง ทั้งยังไม่ทรงปฏิบัติพระราชกิจเช่นที่เคย ไม่ทรงออกว่าราชการมากขึ้นโดยลำดับ กลับทรงแสวงแต่จะสำราญพระราชหฤทัย ทรงใช้จ่ายพระราชทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย และขูดรีดประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นผล หนังใหม่ ให้ราชวงศ์หมิงล่มสลายอย่างช้า ๆ

ดังนั้น เมื่อจาง จวีเจิ้งถึงแก่อสัญกรรมแล้วแต่ไม่ถึงสองปีนั้น ว่านลี่ก็มีพระราชโองการให้ถอดยศจาง จวีเจิ้งย้อนหลัง และสั่งให้มีการทำลายป้ายเกียรติคุณและผลงาน หนังใหม่ ต่าง ๆ ของจาง จวีเจิ้ง อีกทั้งให้ประหารตระกูลจางทั้งตระกูล และให้ริบราชบาตรเสียสิ้น กระทั่งเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษหลังจากนั้น ในรัชสมัยฉงเจิน ผู้ทรงพระราชอุตสาหะจะกอบกู้บ้านเมืองที่กำลังล่มจมลงจากรัชกาลก่อน อันเป็นผล ดูหนังออนไลน์ สืบเนื่องมาจากการปกครองอันเหลวแหลกโดยของฮ้องเต้องค์ก่อน ๆ หน้า ทำให้ฉงเจินได้ทรงพระอนุสรถึงจาง จวีเจิ้ง และได้มีพระราชโองการให้คืนเกียรติยศทั้งปวงให้แก่จาง จวีเจิ้ง และสั่งให้ทำการอนุรักษ์บ้านพักที่เขาเคยอาศัยในมณฑลหูเป่ย์และให้สร้างรูปเคารพของเขาไว้หน้าบ้าน ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาง จวีเจิ้ง ต่อมาในปัจจุบัน 

ประวัติศาสตร์ของบุคคลที่ชื่อจาง จวี้เจิ้ง

เมื่อบุคคลที่ชื่อ จาง จวีเจิ้งที่ได้ถูกบันทึกว่าได้สะสมประสบการณ์ ดูหนังออนไลน์ และพบเจอความผันผวนอันร้ายกาจทางการเมืองนับแต่เริ่มรับราชการเมื่ออายุยี่สิบหกปีในรัชสมัยหลงชิ่ง ซึ่งในยุคนั้นมีการปกครองที่อ่อนแอและเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวาง ก่อนที่เขาจะได้เลื่อนขั้นขึ้นต่อไป ต่อมาจาง จวีเจิ้งได้ร่วมมือกับมหาอำมาตย์เกา ก่ง ให้มีโอกาสในการบริหารราชการร่วมกัน ก่อนจะหันไปร่วมมือกับมหาขันทีที่ชื่อ เฝิง เป่า เพื่อเป็นการบีบบังคับให้เกา ก่งออกจากราชการกลับไปยังบ้านเกิด และจาง จวีเจิ้งก็เข้าสวมตำแหน่งมหาอำมาตย์แทน และเขาจึงได้ทำการทำหน้าที่มหาอำมาตย์และออกนโยบายและรัฐประศาสโนบายที่ดี รวมทั้งด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจ ซึ่งจาง จวีเจิ้งดำเนินไปในระยะเวลาสิบปีของการอยู่ในตำแหน่งมหาอำมาตย์นั้น ส่งผลให้ยุคสมัยของเขารุ่งเรืองที่สุดในราชวงศ์หมิง จาง จวีเจิ้งเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องการรวมศูนย์อำนาจการปกครองของราชชอาณาจักร กฎของการจำกัดเอกสิทธิ์ของชนชั้นสูงต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการกระทำ หนัง และได้มีการสำรวจที่ดินเพื่อปฏิรูประบบภาษี และในช่วงในบั้นต้นรัชสมัยว่านลี่ซึ่งเสวยราชย์แต่ทรงพระเยาว์นั้น จาง จวีเจิ้ง ยังปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายประการ ทั้งเป็นพระอาจารย์ของฮ้องเต้ และมีช่วงที่ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และในฐานะพระอาจารย์นั้น จาง จวีเจิ้งมีอิทธิพลต่อฮ้องเต้ และพยายามประคับประคองฮ้องเต้ ตลอดพระชันษาอันเยาว์วัยให้ตลอดรอดฝั่ง ทว่าเมื่อว่านลี่เจริญพระชันษาขึ้น กลับทรงเบื่อหน่ายและมีพระราชหฤทัยรังเกียจจาง จวีเจิ้งขึ้นโดยลำดับ เหตุว่ามีพระราชสันดานใฝ่ในกามราคะ และมีพระราชประสงค์จำนงหมายจะบริหารอำนาจการปกครองโดยลำพัง ขณะที่จาง จวีเจิ้งกลับคอยกวดขันพระราชจริยวัตรเป็นอาจิณ นอก จากนี้ จาง จวีเจิ้งยังมิอาจควบคุมรายจ่ายของราชสำนัก เหตุว่าว่านลี่ทรงใช้พระราชทรัพย์เปลืองไปในทางปรนเปรอพระองค์เป็นอันมาก

เมื่อจาง จวีเจิ้งถึงแก่อสัญกรรมใน ค.ศ. 1582 อันเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าที่ทุ่มเท moviethai เพื่อแผ่นดินจนมิได้พักผ่อนติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ส่วนการปฏิรูปของจาง จวีเจิ้งที่กำลังไปได้ก็ดีนั้น ว่านลี่ก็มีพระราชโองการให้ยกเลิกบ้าง และไม่ทรงนำพาบ้าง ทั้งยังไม่ทรงปฏิบัติพระราชกิจ หนัง เช่นที่เคย ไม่ทรงออกว่าราชการมากขึ้นโดยลำดับ กลับทรงแสวงแต่จะสำราญพระราชหฤทัย ทรงใช้จ่ายพระราชทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย และขูดรีดประชาชนอย่างกว้างขวาง จนส่งผลให้ราชวงศ์หมิงล่มสลาย 

อนึ่ง เมื่อจาง จวีเจิ้งถึงแก่อสัญกรรมแล้วไม่ถึงสองปีนั้น ว่านลี่ก็มีพระราชโองการ moviethai ให้ถอดยศจาง จวีเจิ้งย้อนหลัง ให้ทำลายป้ายเกียรติคุณและผลงานต่าง ๆ ของจาง จวีเจิ้ง ให้ประหารตระกูลจางทั้งตระกูล และให้ริบราชบาตรเสียสิ้น และเกือบครึ่งศตวรรษหลังจากนั้น ในรัชสมัยฉงเจิน ผู้ทรงพระราชอุตสาหะจะกอบกู้บ้านเมืองที่กำลังล่มจมลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปกครองอันเหลวแหลกโดยพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อน ๆ หน้า ฉงเจินได้ทรงพระอนุสรถึงจาง จวีเจิ้ง และได้มีพระราชโองการให้คืนเกียรติยศทั้งปวงให้แก่จาง จวีเจิ้ง ให้อนุรักษ์บ้านพัก หนัง ที่เขาเคยอาศัยในมณฑลหูเป่ย์ และให้สร้างรูปเคารพของเขาไว้หน้าบ้าน ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาง จวีเจิ้ง

ผลงานของจางจวี้เจิง บทสนทนาเรื่องตำราสี่เล่ม

ในช่วงเวลา ค.ศ. 1573 จาง จวีเจิ้ง ได้ตำรา moviethai พวกนี้ได้ถวายแก่ว่านลี่ซึ่งอรรถกถาตำราคำสอนขงจื๊อสี่เล่ม ขนานชื่อว่า บทสนทนาเรื่องตำราสี่เล่ม และอรรถกถาของจาง จวีเจิ้งที่มีลักษณะโด่ดเด่น และยังได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่าง ค.ศ. 1573 ถึง ค.ศ. 1584 แต่เมื่อจาง จวีเจิ้งถึงแก่อสัญกรรม บทความของอรรถกถาดังกล่าว สามารถรอดพ้นการถูกล้างผลาญตามพระราชโองการของว่านลี่ และได้รับตีพิมพ์เผยแพร่อีกในราว ๆ ค.ศ. 1651 ถึง ค.ศ. 1683 โดยมีผู้อ่านต่างยกย่องว่าเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน

จบไปแล้วกับการรีวิวซีรี่ย์จางจวี้เจิง อย่าลืมติดตาม การรีวิวหนัง และ ดูซีรีย์จีนใหม่ ๆ ได้ที่ “moviethai

Author

Back to Top